top of page

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva poskytujeme podnikateľom v obchodnom styku  právne služby najmä pri :

založenie obchodnej spoločnosti družstva alebo organizačnej zložky
vymáhanie pohľadávok 
právne zastúpenie v sporovom konaní
tvorba zmlúv, negociácia zmlúv, uzatváranie zmlúv, pomoc pri aplikácii právnych úkonov
zastupovanie v súdnych sporoch a mimosúdne urovnanie sporov
právna agenda obchodnej spoločnosti
ochrana obchodnej známky
zmeny v zakladateľských dokumentoch
zvyšovanie alebo znižovanie základného imania
zmena právnej formy
predaj obchodného podielu v spoločnosti
predaj podniku alebo jeho časti
príprava a zabezpečovanie valných zhromaždení, zastupovanie spoločníkov a akcionárov
zastupovanie vo veciach obchodného a živnostenského registra
právna pomoc pri zakladaní e-shopu
koneční užívatelia výhod

bottom of page