top of page

Občianske právo

V oblasti občianskeho práva poskytujeme právne služby
fyzickým osobám najčastejšie pri:

kúpa, predaj, darovanie, prenájom, výpožička a zámena nehnuteľností
vypracovanie zmlúv a právnych stanovísk
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
náhrada škody, bezdôvodné obohatenie
zastupovanie v dedičskom konaní
zriadenie záložného práva
zriadenie vecných bremien
vymáhanie škody
právo duševného vlastníctva
postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu
zakladanie občianskych združení

bottom of page